Čerpáme síly a nabíráme novou inspiraci na dovolené. Během této doby nebudeme vyřizovat objednávky. Ale neboj se, tvoje kinky objednávka nebude zanedbána. Budeme se jí věnovat ihned po našem návratu v týdnu od 19.9.2023. Děkujeme za trpělivost a pochopení. Přejeme ti úžasné léto a těšíme se na tebe!

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. DEFINICE

1.1 V těchto obchodních podmínkách.

1.1.1 „Eshop“ znamená počítačový program – internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.kinkytoys.cz, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží.

1.1.2 „kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu uzavíranou dle ust. § 2079 a následující Občanského zákoníku mezi prodávajícím a kupujícím.

1.1.3 „občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.1.4 „prodávající“ znamená podnikatele Michaelu Kleslovou se sídlem Počernická 26/74, Karlovy Vary, 360 05, identifikační číslo: 06566570.

1.1.5 „kupující“ znamená osobu, která s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu.

1.1.6. „uživatel“ znamená osobu, která si zřídila elektronickou registraci do databáze Eshopu.

1.1.7. „registrace“ znamená elektronickou registraci uživatele do databáze Eshopu, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní eshopu a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze Eshopu.

1.1.8 „zboží“ znamená věc, která je nabízen prodejcem k prodeji kupujícímu prostřednictvím Eshopu.

1.1.9. „příloha 1“ znamená formulář pro odstoupení od smlouvy

1.1.10 „příloha 2“ znamená formulář pro uplatnění reklamace

1.1.11. Dále dle textu.

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím Eshopu prodávajícího. Kupující má právo zřídit si elektronickou registraci kupujícího do databáze Eshopu. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kinkytoys.cz a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

2.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

2.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Uživatel má právo zřídit si elektronickou registraci uživatele do databáze Eshopu. Registrací vzniká uživateli uživatelský účet.  Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může uživatel provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z Eshopu.

2.2. Při registraci v Eshopu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Má se za to, že údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou prodávajícímu nebo třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet nevyužívá déle jak dva roky od posledního přihlášení uživatelem do svého uživatelského účtu či v případě, kdy uživatel, který je kupujícím poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná v Eshopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Eshop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Eshopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Eshop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v Eshopu pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v Eshopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • 3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku kupující dokončí kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“, čímž dojde k odeslání objednávky prodávajícímu. Před stiskem tlačítka „Objednat s povinností platby“ je nutné potvrdit seznámení se a souhlas s Obchodním podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit.  Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a úplné a není povinen zadané údaje kontrolovat.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzení objednávky ze strany prodávajícího dojde k uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

3.7.V případě, že v rámci Eshopu nebo v objednávce bude uvedena zjevně chybná cena za zboží, není prodávající povinen zboží za tuto cenu dodat, a to ani v případě potvrzení objednávky dle 3.7. těchto smluvních podmínek. V takovém případě kontaktuje prodávající kupujícího se zasláním nabídky na uzavření kupní smlouvy v pozměněné podobě. Pozměněná kupní smlouva je v takovém případě uzavřena po přijetí nabídky ze strany kupujícího. Za zjevnou chybu v ceně se považuje například situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

3.10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.11. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena je vždy uvedena v rámci Eshopu, v návrhu objednávky a v potvrzení objednávky. V případě rozporu mezi cenou uvedenou u zboží v rámci Eshopu a cenou uvedenou v návrhu objednávky se uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, která bude vždy totožná s cenou v potvrzení objednávky. V rámci návrhu objednávky je též uvedena cena za dopravu.

4.2.      Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

4.3 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • 4.1.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • 4.1.2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2702055267/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • 4.1.3. online platební kartou pomocí platební brány poskytované společností Comgate Payments a.s., Gočárova třída 1754/ 48b, Hradec Králové

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • 5.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • 5.1.2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • 5.1.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 • 5.1.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • 5.1.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • 5.1.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • 5.1.7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • 5.1.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3. Zboží by mělo být nepoužité, nepoškozené, nevyprané, neznečištěné a nesmí být poškozen či odstraněn hygienický obal a pečetní samolepka. Erotické pomůcky jsou považovány za „zboží zvláštního charakteru“ a jejich vrácení a výměna není z hygienických důvodů možná, neboť spadají do výjimek uvedených v 5.1.5 obchodních podmínek.

5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří Přílohu 1 obchodních podmínek. Prodávající potvrdí Kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5 Pokud nebude zboží ze strany kupujícího převzato, vzniká prodávajícímu právo od kupní smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení kupní smlouvy na straně kupujícího. Odstoupení od kupní smlouvy je účinné v den, kdy bude kupujícímu prostřednictvím elektronické adresy kupujícího doručeno. Odstoupení od kupní smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

6.6.      Nebezpeční škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy ho převezme. V případě, kdy zboží nepřevezme, nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy měl možnost ho převzít, ale z důvodů na straně kupujícího k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na zboží pro kupujícího znamená, že od tohoto okamžiku nese veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením zboží.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména se řídí ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.7.4. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.

7.6. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození zákazníkem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

7.6. Kupující je před prvním použitím věci povinen prostudovat návod na obsluhu zboží a následně se těmito informacemi řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

7.7. V případě, že bude mít zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.2, může kupující takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na adresu uvedenou v sekci Kontakty na Eshopu. Pro reklamaci může kupující využít také vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří Přílohu č. 2 obchodních podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak kupující chce vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůže kupující následně bez souhlasu prodávajícího změnit, to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Pakliže kupující nezvolí způsob vyřešení vady, má práva dle čl. 7.9. reklamaci vyřídí prodávající v souladu s uplatněným právem z vadného plnění.

7.8.        Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující následující práva:

 1. a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží;
  b) na odstranění vady opravou zboží;
  c) na přiměřenou slevu z ceny;
  d) na odstoupení od kupní smlouvy.

V případě, že kupující zvolí vyřešení dle bodů a) nebo b) a prodávající vadu takto neodstraní v přiměřené lhůtě, nebo prodávající sdělí, že tímto způsobem vadu neodstraní vůbec, má kupující práva dle bodů c) a d), i když je v rámci reklamace původně nepožadoval. Zároveň pokud si kupující zvolí odstranění vady opravou zboží a prodávající zjistí, že je vada neopravitelná, oznámí to kupujícímu a ten si může si zvolit jiný způsob odstranění vady. Právo na odstoupení od kupní smlouvy nenáleží v případě, je-li vada zboží nevýznamná. V případě, že si kupující vadu na zboží způsobil sám, práva z vadného plnění mu nenáleží.

7.9.        Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující následující práva:

 1. a) odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží;
  b) na odstranění vady opravou zboží;
  c) na přiměřenou slevu z ceny.

Pokud však vadu prodávající neodstraní včas nebo odmítne vadu odstranit, vzniká kupujícímu právo od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupit může také v případě, kdy nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě zboží nebo při větším počtu vad zboží.

7.10.      V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůže kupující odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůžete vrátit zboží ve stavu, v jakém ho obdrželi. To ale neplatí v následujících případech:

 1. a) došlo-li ke změně stavu zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;
  b) bylo-li zboží použito ještě před objevením vady;
  c) nebyla-li nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu způsobena Vaším jednáním anebo Vaším opomenutím,
  d) došlo-li ze strany kupujícího před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění zboží při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je jeho povinností tu část zboží, kterou vrátit lze a v takovém případě kupujícímu nebude vrácena část ceny odpovídající jeho prospěchu z užití části zboží.

7.11. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.12. Do tří dnů od obdržení reklamace prodávající na e-mailovou adresu potvrdí, že reklamaci obdržel a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídí prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy.

7.13. O vyřízení reklamace prodávající vyrozumí kupujícího prostřednictvím e-mailu. Pokud je reklamace oprávněná, náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je kupující povinen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového zboží, je povinností kupujícího původní zboží prodávajícímu vrátit.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Nebo Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy, až do úplného zaplacení kupní ceny za dané zboží kupujícím.

8.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené v sekci Kontakty na Eshopu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Prodávající je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Prodávající zabezpečuje poskytnuté osobní údaje způsobem, aby tyto byly chráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím a postupuje tak výhradně dle zákonem stanovených postupů a norem. Podrobnější informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1. Kupující zaškrtnutím příslušného pole "Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení" při dokončení objednávky souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 1. DORUČOVÁNÍ

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, (vyjma odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího dle čl. 6.5.) zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3. Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Tyto obchodní podmínky, jakož i kupní smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

12.2 Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce

12.2. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Kupní smlouvu je možné měnit pouze na základě písemné dohody stran. Prodávající je oprávněn změnit a doplnit tyto smluvní podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených kupních smluv, ale pouze těch kupních smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího je uvedena v sekci Kontakty na Eshopu.

12.6. Tyto obchodní podmínky včetně všech jejich součástí jsou platné a účinné od 19.11.2023 a ruší předchozí obchodní podmínky včetně všech jejich součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.kinkytoys.cz